شاید یکی از شکنجه های طبیعی دنیای امروزی بیدار شدن در صبح زود باشد. اما نه برای یک فرد سحر خیز! یک فرد سحر خیز در دنیایی چشم باز می کند که طبیعت نیز همگام با او چشم باز می کند و انرژی صبح گاهی خود را در وجود او سرازیر می کند. خورشیدی که در حال طلوع کردن است. سکوتی دلپذیر که با صدای جیک جیک پرندگان به آرامی نوای زندگی را در گوش شما زمزمه می کند.