Search form

You are here

جاذبه چیست؟

Mon, 10/13/2014 - 21:23

1
0
-1

جاذبه یا گرانش، نیرویی است که دو جسم را به سمت یکدیگر می کشد. هرچیزی که دارای جرم باشد، دارای نیروی کششی جاذبه نیز هست. هرچه جرم جسم بیشتر باشد، دارای نیروی جاذبه کششی بیشتری است.

هنگامی که اختلاف جرم دو جسم نسبت به یکدیگر آنقدر زیاد باشد که عملا جسم با جرم کوچکتر هیچگونه نیروی موثری به جسم دیگر وارد نکند، بحث میدان جاذبه مطرح می شود. در واقع اجسام با جرم بسیار کمتر در نزدیکی پوسته زمین تحت تاثیر میدان جاذبه زمین قرار می گیرند.
این همان نیرویی است که باعث می شود سیب به زمین بیفتد. همان نیرویی که به اجسام وزن می دهد. هنگامی که شما خودتان را وزن می کنید، ترازو در واقع به شما نشان می دهد که چه میزان نیروی جاذبه بر بدن شما وارد می شود.
F = m g
بر روی سیاره زمین، میزان شتاب گرانش (g) برابر با مقدار ثابت 9.8 متر در مجذور ثانیه است. به این معنی که اجسام در نزدیکی پوسته زمین با این شتاب به سمت زمین کشیده می شوند.
پیشتر دانشمندانی چون آریستوتل فکر می کردند که هرچه جسم سنگین تر باشد با شتاب بیشتری به سمت زمین حرکت می کند. اما درواقع آنچه باعث می شود که یک تکه پر نسبت به یک گوی سنگی آرامتر به سمت زمین حرکت کند، نیروی مقاومت هوا است که در جهت مخالف بر اجسام وارد می شود.
 
آیزاک نیوتون، در سال 1680 میلادی تئوری جاذبه (گرانش) جهانی را مطرح کرد. او دریافته بود که نیروی جاذبه بر تمامی مواد وارد می شود و به هردو پارامتر جرم و فاصله بستگی دارد.

F = G (m1 ∙ m2) / r^2

  • F: نیروی جاذبه ای که دو جسم به یکدیگر وارد می کنند.
  • G: ثابت جهانی گرانش
  • m1 , m2 جرم دو جسم
  • r : فاصله دو جسم از یکدیگر

آلبرت اینشتین، در سالهای آغازین 1900 میلادی نظریه جدیدی را در مورد مفهوم جاذبه مطرح نمود. نظریه اینشتین ناسازگاری های ناچیزی که بین مشاهدات علمی با قوانین نیوتون وجود داشت برطرف می کرد. او پیشنهاد نمود که برای فضا شکلی قائل شویم و برای مثال فرض کنیم که به مانند یک ورق لاستیکی از تمام جهات کمی به بیرون کشیده شده است و فرورفتگی هایی در سراسر آن وجود دارد درست مثل اینکه با انگشت بر روی این ورق لاستیکی کشیده شده فشار وارد شده باشد.

این فرو رفتگی ها در فضا به دلیل وجود ستارگان و سیاره ها شکل گرفته اند و هرچه جرم بیشتری داشته باشند فرو رفتگی ایجاد شده نیز عمیق تر است. اگر جسم در حال حرکت در فضا به این فرو رفتگی ها نزدیک شود برای چرخش حول مرکز فرورفتگی تمایل پیدا می کند. هرچه این فرو رفتگی حاصل از سنگینی عمیقتر باشد، اجرام در حال چرخش نسبت به یک فرو رفتگی کم عمق، بیشتر به سمت بیرون مدار خود کشیده می شوند.
تاثیر این نظریه در مورد حرکت اجرام مشاهده شده، با جاذبه نیوتونی همخوانی دارد. ریاضیات مطرح شده توسط اینشتین پیرامون جاذبه از تمام قوانین جاذبه نیوتون پیروی می کند اما علاوه بر آن، مشکلاتی را که جاذبه نیوتونی قادر به توضیح آن نیست نیز، برطرف می کند.
  
جالب است بدانید:

  • جاذبه ماه تقریبا برابر با 16 درصد و جاذبه مریخ تقریبا برابر با 38 درصد جاذبه زمین می باشد. این در حالی است که جاذبه سیاره مشتری به عنوان بزرگترین سیاره منظومه شمسی 2.5 برابر جاذبه زمین است.
  • اولین آزمایشات مرتبط با جاذبه توسط گالیله و با پرتاب گوی از برج پیزا انجام گرفت هرچند که در آن زمان هنوز مفهوم جاذبه کشف نشده بود.
  • آیزایک نیوتون 23 ساله بود که در راه بازگشت از دانشگاه به خانه متوجه سقوط سیب و آغاز به درک دلیل اسرارآمیز جاذبه نمود.

منبع: livescience و scienceclarified

This one is the BEST answer!
Mon, 10/13/2014 - 21:26
star flag
no report flag