Search form

You are here

سریعترین جانداران روی کره زمین چه موجوداتی هستند؟

Sat, 08/23/2014 - 11:38

1
0
-1

در میان ماهی ها:

  • شمشیر ماهی با سرعت 110 کیلومتر در ساعت

 
در میان پستانداران:

  • چیتا (نوعی یوزپلنگ) با سرعت 114 کیلومتر در ساعت

برای مقایسه بهتر است بدانید که شیر 45 کیلومتر در ساعت سرعت دارد و سریع ترین انسان روی کره زمین تا کنون "اوسین بولت" 44.72 کیلومتر در ساعت را به ثبت رسانده است. این در حالی است که میانگین سرعت یک فرد معمولی تنها 10 کیلومتر در ساعت است.
 
در میان پرندگان:

  • شاهین پرگرین با سرعت 389 کیلومتر در ساعت

برای مقایسه عقاب طلایی با حداکثرسرعتی معادل 320 کیلومتر در ساعت و مرغابی با حداکثر سرعتی معادل 109 کیلومتر در ساعت پرواز می کند.
 

This one is the BEST answer!
Sat, 08/23/2014 - 11:56
no star flag
no report flag

برچسب ها