Search form

You are here

طالع بینی چیست و چقدر می توان به درستی آن اطمینان کرد؟

طالع بینی چیست ؟ از کجا آمده ؟ ایا طالع بینی ازدواج درست است و می توان به ان در زندگی اعتنا کرد ؟

Wed, 05/06/2015 - 12:23

1
1
-1

طالع بینی چیست؟

طالع بینی به لحاظ معنایی، آگاهی یافتن از سرنوشت و آینده فرد است. اما منظور از طالع بینی پیشگویی آینده افراد بر اساس مطالعه وضعیت ستارگان و اجرام آسمانی و تاثیر آن در زندگی افراد است.

وضعیت خورشید، دیگر ستارگان، ماه و سیارات در زمان تولد آنگونه که گفته می شود، می تواند بر شخصیت، روابط عاشقانه و وضعیت مالی و اقتصادی او تاثیر گذار باشد.

چیزی که بیشتر مردم در مورد طالع بینی می دانند، همان نماد های دوازده گانه ای است که بر اساس زمان تولد فرد در یک ماه به خصوص از سال تعیین می شود. این نوع طالع بینی که در روزنامه ها و مجلات و حتی سایت های اینترنتی یافت می شود بر اساس طالع بینی نماد های خورشیدی است. طالعبینی خورشیدی ساده ترین نوع طالع بینی است زیرا برای پیشبینی آینده تنها به زمان تولد فرد نیاز است. بسیاری از افرادی که به طالع بینی مشغول بوده و هستند، نتایج به دست آمده از این روش را به دلیل تکیه بر تنها قسمت کوچکی از وضعیت اجرام آسمانی بسیار محدود توصیف می کنند.
برای پیشبینی دقیق تر سرنوشت و آینده افراد بررسی دیگر اجرام آسمانی چون سیارات ضروری است و نمای پیچیده تر و البته دقیقتری از شخصیت، زندگی و آینده فرد را توصیف خواهد کرد.
باید توجه داشت که تنها یک روش و تئوری واحد برای مطالعه وضیعت ستارگان و طالع بینی وجود ندارد. تمدن های باستانی هریک راه و رسم ویژه ای برای خوانش و تفسیر حرکت اجرام آسمانی داشته اند که ترکیب و بلوغ تمامی این روش های باستانی طالع بینی را به شکل امروزی درآورده است.
 
ارتباط طالع بینی و علم:
تماشای آسمان و حرکت اجرام آسمانی همیشه برای بشر حیرت انگیز و البته اسرار آمیز بوده است. به ویژه در دنیای باستان به دور از آلودگی، نمای آسمان بسیار درخشان تر و نمایان تر از آنچه بوده که امروز در زندگی شهری شاهد آن هستیم. انسان حیرت زده با طبیعت کنجکاو خود در مسیر اکتشاف دنیای پیرامون، وضعیت و حرکت اجرام آسمانی را همواره نظاره کرده است و با ثبت و مطالعه چگونگی این تغییرات و یافتن ارتباط بین آنها و اتفاقات زمینی شاخه ای از علوم باستانی را پدید آورد که امروزه تنها ابزاری است برای پیشگویی آینده.

اما دانش دنیای امروز چه پاسخی برای ادعای این دانش باستانی هزاران ساله دارد؟

طالع بینی روش چندان علمی برای پاسخ به پرسش ها نیست. هرچند که طالع بین ها سعی در ارائه توضیحی برای دنیای پیرامون ما هستند، اما معمولا تلاشی جهت نقد و ارزیابی درستی این توضیحات از سوی آن ها انجام نمی شود که موضوعی کلیدی در علم محسوب می شود. جامعه علمی، ایده های خود را با توجه به شواهد دنیای پیرامون ارزیابی می کند و هنگامی که این شواهد با نتایج مورد انتظار همخوانی ندارد، آنها را رد می کند و یا تغییر می دهد. طالع بینی چنین روندی را برای ارزیابی ایده های خود در پیش نگرفته است.

علم برای رد یا پذیرش یک ادعا از ابزار های ساده ای استفاده میکند:

آزمون پذیری: بر اساس دانش دنیای امروزی اگر ادعایی قابل آزمایش نباشد، تنها یک ادعا باقی خواهد ماند. بعضی پیشبینی های مطرح شده توسط طالع بین ها چنان عمومیت دارند که هرگونه نتیجه ای را میتوان بر آن پیشبینی منطبق دانست.  از سوی دیگر بعضی از این پیشبینی ها به نتایج بسیار مشخصی اشاره میکنند که با نتایج پیش آمده در دنیای پیرامون می تواند مورد آزمون قرار بگیرد. برای مثال، بر اساس طالع بینی فردی که در یک برج مشخص به دنیا آمده است، می توان یک شخصیت پر نفوذ و قابل احترام برای او پیشبینی کرد. اگر طالع بینی واقعا قادر به تفسیر دقیق شخصیت افراد است، از آنجایی  که این خصیصه در دنیای سیاست بسیار ضروری و با اهمیت است باید انتظار داشته باشیم که اکثریت بالای افراد سیاست مدار در یک برج به خصوص به دنیا آمده باشند.
 
انطباق با شواهد:   اگر ادعای مطرح شده آزمون پذیر باشد حال باید دید که این ادعا با واقعیت دنیای بیرون همخوانی داشته باشد. با آزمودن دقیق چندین نمونه آزمون پذیر و مقایسه نتایج مورد انتظار با نتایج به دست آمده در دنیای واقعی، باید گفت که شواهد به دست آمده با ایده ها و ادعا های مطرح شده در طالع بینی انطباق ندارد.  
 
مطرح شدن در مجامع علمی: تمامی فرضیات علمی پیش از اثبات در مجامع علمی مطرح و به نقد گذاشته می شوند. فردی که ادعا می کند با استفاده از طالع بینی می تواند آینده و سرنوشت افراد را پیشگویی کند می تواند با انتشار مقالات علمی مورد نقد قرار بگیرد. هرچند که این مقالات در صورت انتشار نیز معمولا  جهت ارزیابی و بررسی موشکافانه به  مجامع علمی عرضه نمی شوند.
 
اثبات ادعا از سوی مدعی: دانشمندان برای اثبات یا رد ایده های خود انتظار نمی کشند که دیگری تحقیقاتی در زمینه ادعای مطرح شده آنها انجام دهد. بلکه خود با آزمودن ایده های خود سعی می کنند آنها را به چالش بکشند، تئوری های جاگزینی مطرح کنند و یا با یافتن تناقضات جدی آنها را رد کنند. از سوی دیگر مشاهده نمی شود که طالع بین ها ایده های که پذیرفته اند را مورد آزمایش دقیق و سختگیرانه ای قرار دهند. علی رغم وجود تلاش منصفانه برای اثبات ادعا ها، جامعه طالع بینی تمامی تناقضات مطرح شده نسبت به ایده های خود را کاملا رد می کند.

منابع:
howstuffworks
berkeley

This one is the BEST answer!
Sat, 05/16/2015 - 18:56
star flag
no report flag

1
0
-1

به نظر شخصی خودم طالع بینی در زندگی های امروزی کاملاً بی ارزشه و نباید به اونها اعتنا کرد.

NO BEST ANSWER FLAG
Fri, 02/12/2016 - 16:36
no star flag
no report flag