Search form

You are here

نظریه نسبیت خاص چیست؟

Sat, 08/23/2014 - 13:36

1
0
-1

تئوری نسبیت خاص اینشتین بر یک اصل کلیدی تکیه دارد: "بدون در نظر گرفتن چگونگی وضعیت مشاهده کننده، سرعت نور همواره ثابت است."

برای درک بهتر این موضوع، تصور کنید که در یک اتوموبیل با سرعت 32 کیلومتر در ساعت به سمت دوست خود که در حالت ایستاده قرار دارد،  در حال حرکت هستید. در همین وضعیت توپی را با سرعت 16 کیلومتر در ساعت پرتاب می کنید. برای دوست شما سرعت توپ با سرعت اتوموبیل جمع می شود و سرعت حرکت توپ 48 کیلومتر در ساعت مشاهده می شود. هرچند که نسبت به شما که در اتوموبیل با سرعت 32 کیلومتر در ساعت در حرکت هستید، سرعت حرکت توپ تنها 16 کیلومتر در ساعت خواهد بود.

حالا همان سناریوی پیشین را به گونه ای دیگر تصور کنید: شما با نصف سرعت نور به سمت دوست خود در حال حرکت هستید. این بار شما پرتوی نوری را از پنجره جلوی اتوموبیل به سمت دوست خود می تابانید. در مثال پیشین برای محاسبه سرعت توپ مشاهده شده توسط دوست شما، ما سرعت اتوموبیل را با سرعت توب جمع کردیم پس در این مثال هم آیا سرعت نور مشاهده شده توسط دوست شما 1.5 برابر سرعت نور خواهد بود؟

بنا به نظریه اینشتین، خیر! سرعت نور همواره ثابت است و هیچ چیزی نمی تواند بیش از آن حرکت کند. بنابرین در این سناریو اگرچه چگونگی وضعیت مشاهده پرتو نور توسط شما و دوستتان متفاوت است اما سرعت نور مشاهده شده برای هردو شما همواره همان سرعت پذیرفته شده 299,792,458 کیلومتر بر ساعت خواهد بود.
این نظریه هنگامی اهمیت پیدا می کند که قصد داریم در مورد پارامتر زمان صحبت کنیم.

منبع: How It Works: Amazing Answers to Curious Questions

This one is the BEST answer!
Sat, 08/23/2014 - 13:38
star flag
no report flag